ΠΛΑΤΑΓΗΜΑΤΑ (CLICKS)Ήχοι εξώθησης
Ήχοι υψηλής συχνότητας που ακούονται αμέσως μετά τον πρώτο καρδιακό τόνο κατά την έναρξη της εξώθησης (ejection clicks).
Παράγονται από τις δονήσεις αλλοιωμένων μηνοειδών βαλβίδων κατά τη μέγιστη διάνοιξή τους ή από την απότομη τάση του αρχικού τμήματος της αορτής ή της πνευμονικής αρτηρίας κατά την αρχή της εξώθησης.
Παρατηρούνται συνήθως σε στένωση της αορτής ή της πνευμονικής βαλβίδας.
Μεσο-τελοσυστολικό click
Παρατηρείται κυρίως στην πρόπτωση της μιτροειδούς. Ακολουθείται από μεσο-τελοσυστολικό φύσημα της μιτροειδούς.
Ήχος υψηλής συχνότητας, ο οποίος ακούεται στην κορυφή της καρδιάς με το διάφραγμα του στηθοσκοπίου στην καθιστή θέση.
Μεταβολή μεσο-τελοσυστολικού click και μεσο-τελοσυστολικού φυσήματος σε συνάρτηση με τη θέση του ασθενούς:
- Απότομη έγερση: το click μετακινείται προς τον πρώτο τόνο και αυξάνεται η διάρκεια του φυσήματος.
- Θέση οκλαδόν: το click μετακινείται προς τον δεύτερο τόνο και το φύσημα καθίσταται τελοσυστολικό.
(*) Η ακρόαση της μιτροειδούς με τον εξεταζόμενο σε γονατο-αγκωνιαία θέση συμβάλλει στη διαπίστωση των ακροαστικών ευρημάτων της πρόπτωσης της μιτροειδούς.
(*) Σε άτομα με πρόπτωση της μιτροειδούς, ο σφυγμός είναι φλεβοκομβικός και η καρδιακή ώση είναι υπερδυναμική. Η αρτηριακή πίεση είναι φυσιολογική.

No comments: