ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Αναστολείς σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος:

1. β-Λακτάμες

2. Κεφαλοσπορίνες

3. Τετρακυκλίνες
4. Καρβαπενέμες
5. Μονοβακτάμες
Επίσης: βανκομυκίνη
Αναστολείς πρωτεϊνοσύνθεσης:


1. Αμινογλυκοσίδες

2. Μακρολίδες

Επίσης: κλινδαμυκίνη
Αναστολείς σύνθεσης - λειτουργίας νουκλεϊκού οξέος: κινολόνες
Ανταγωνιστές φυλλικού οξέος: σουλφοναμίδες


Β-ΛΑΚΤΑΜΕΣ
- Πενικιλλίνη G & Οξεάντοχες πενικιλλίνες
1. Βενζυλοπενικιλλίνη (πενικιλλίνη G)
2. Προκαϊνούχος πενικιλλίνη
3. Βενζαθινική πενικιλλίνη
4. Φαινοξυμεθυλοπενικιλλίνη (οξεάντοχη πενικιλλίνη)
5. Φαινεθικιλλίνη (οξεάντοχη πενικιλλίνη)

- Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες (μεθικιλλίνη, οξακιλλίνη, κλοξακιλλίνη, δικλοξακιλλίνη, φλουκλοξακιλλίνη)

1. Δικλοξακιλλίνη

2. Κλοξακιλλίνη (STAPHYCLOX)
- Αμοξυκιλλίνη (AMOXIL)
- Αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ (AUGMENTIN)
- Αμπικιλλίνη (PENTREXYL)
- Αμπικιλλίνη + σουλβακτάμη (BEGALIN)
- Αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες
1. Πιπερακιλλίνη
2. Πιπερακιλλίνη + ταζομπακτάμη (TAZOCIN)
3. Τικαρκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ (TIMENTIN)
- Μεκιλλινάμη (SELEXID)

ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ
- 1ης γενεάς
1. Κεφαζολίνη - παρεντερικά
2. Κεφαλοθίνη - παρεντερικά
3. Κεφαπυρίνη - παρεντερικά
4. Κεφασετρίλη - παρεντερικά
5. Κεφραδίνη - παρεντερικά ή per os
6. Κεφαλεξίνη - per os
7. Κεφαδροξίλη - per os (MOXACEF)
- 2ης γενεάς
1. Κεφαμανδόλη - παρεντερικά (MANDOKEF)
2. Κεφοξιτίνη - παρεντερικά (MEFOXIL)
3. Κεφορανίδη - παρεντερικά
4. Κεφουροξίμη - παρεντερικά (ZINACEF)
5. Κεφουροξίμη αξετίλ - per os (ZINADOL)
6. Κεφπροζίδη - per os (PROCEF)
7. Κεφακλόρη - per os (CECLOR)
- 3ης γενεάς
1. Κεφοταξίμη - παρεντερικά (CLAFORAN)
2. Κεφταζιδίμη - παρεντερικά (SOLVETAN)
3. Κεφτριαξόνη - παρεντερικά (ROCEPHIN)

4. Κεφιξίμη - per os

5. Κεφποντοξίμη προξετίλη - per os

6. Κεφτιμπουτένη - per os

7. Κεφεταμέτη - per os

- 4ης γενεάς
1. Κεφεπίμη (MAXIPIME)

ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ
1. Αμικασίνη (BRIKLIN)
2. Γενταμικίνη
3. Νεομυκίνη
4. Στρεπτομυκίνη
5. Νετιλμικίνη
6. Τομπραμυκίνη
7. Σισομικίνη

ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ
1. Ερυθρομυκίνη (ERYTHROCIN)
2. Κλαριθρομυκίνη (KLARICID)
3. Αζιθρομυκίνη (ZITHROMAX)
4. Διριθρομυκίνη
5. Μιντεκαμυκίνη
6. Ροξιθρομυκίνη
7. Σπιραμυκίνη

ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΔΕΣ
1. Κλινδαμυκίνη (DALACIN)
2. Λινκομυκίνη

ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ
1. Βανκομυκίνη (VONCON)
2. Τεϊκοπλανίνη (TARGOCID)

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ
1. Δοξυκυκλίνη (VIBRAMYCIN)
2. Μινοκυκλίνη
3. Οξυτετρακυκλίνη
4. Υδροχλωρική τετρακυκλίνη
5. Υδροχλωρική δεμεκλοκυκλίνη

ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ
1. Σουλφαδιαζίνη
2. Σουλφομεθοξαζόλη + τριμεθοπρίμη (BACTRIMEL, SEPTRIN)
3. Σουλφαμετρόλη + τριμεθοπρίμη
4. Σουλφαφουραζόλη + ερυθρομυκίνη

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ
- 1ης γενεάς
1. Λεβοφλοξασίνη
2. Ναλιδιξικό οξύ
3. Πιπεμιδικό οξύ
4. Σινοξασίνη
- 2ης γενεάς
1. Μοξιφλοξασίνη
2. Νορφλοξασίνη
3. Οφλοξασίνη
4. Πεφλοξασίνη
5. Σιπροφλοξασίνη (CIPROXIN)

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Νιτροφουραντοϊνη (FUROLIN)
2. Φωσφομυκίνη
3. Μεθαιναμίνη μανδελική

ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ
1. Μετρονιδαζόλη (FLAGYL)
2. Ορνιδαζόλη
3. Τινιδαζόλη

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
1. Ιμιπενέμη + σιλαστατίνη (PRIMAXIN)
2. Μεροπενέμη (MERONEM)

ΜΟΝΟΒΑΚΤΑΜΕΣ
1. Αζτρεονάμη (AZACTAM)

ΚΑΡΜΠΑΣΕΦΕΜΕΣ
1. Λορακαρμπέφη

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
1. Σπεκτινομυκίνη
2. Φουσιδικό οξύ
3. Χλωραμφενικόλη

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ
1. Εθαμβουτόλη
2. Εθειοναμίδη
3. Ισονιαζίδη
4. Ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη
5. Ριφαμπικίνη (RIFADIN)
6. Ριφαμπουτίνη
7. Πυραζιναμίδη
8. Καπρεομυκίνη
9. Κυκλοσερίνη

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η εμπειρική θεραπεία εφαρμόζεται όταν δεν είναι (ακόμα) γνωστός ο αιτιολογικός - μικροβιακός παράγοντας της λοίμωξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χορηγούνται αντιβιοτικά, τα οποία καλύπτουν έναντι των Gram+, Gram- και αναεροβίων μικροβίων (π.χ. κλινδαμυκίνη & γενταμικίνη), ή εφαρμόζεται αγωγή με αντιβιοτικό ευρέος φάσματος (ιμιπενέμη + σιλαστατίνη). Σε κοινές λοιμώξεις, είναι δυνατή η έναρξη της αγωγής με τη χορήγηση κλαριθρομυκίνης. Εφόσον ο ασθενής δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά, μπορεί στη χορήγηση της κλαριθρομυκίνης να προστεθεί αγωγή με κεφουροξίμη (π.χ. KLARICID & ZINADOL). Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, μία επιλογή είναι η διακοπή της προηγούμενης διπλής αγωγής και η έναρξη χορήγησης σιπροφλοξασίνης, η οποία καλύπτει και έναντι της ψευδομονάδας. Τέλος, επί υποψίας ουρολοίμωξης, η έναρξη της αγωγής μπορεί να γίνει με αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ.

No comments: