ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ MANTOUX


Η δερμοαντίδραση φυματίνης θεωρείται ειδική και ευαίσθητη μέθοδος για την αποκάλυψη λοίμωξης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Πραγματοποιείται με ενδοδερμική χορήγηση 0,1 ml διαλύματος φυματίνης (PPD) στην πρόσθια επιφάνεια του αντιβραχίου, ώστε να σχηματιστεί ενδοδερμικός πομφός διαμέτρου 6 - 10 mm.


Η αντίδραση ελέγχεται μετά από 48 - 72 ώρες. Μετράται η διάμετρος της σκληρίας και όχι του ερυθήματος. Ύπαρξη σκληρίας 10 mm θεωρείται θετική, δηλαδή ότι ο εξεταζόμενος έχει εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο. Επίσης, εάν συνυπάρχει νέκρωση θεωρείται θετική ασχέτως της διαμέτρου της σκληρίας. Συνήθως, νέκρωση και μικροφλύκταινα εμφανίζονται σε σκληρία άνω των 10 mm. Ειδικά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, η ύπαρξη σκληρίας διαμέτρου 5 - 10 mm θεωρείται θετική.


No comments: