ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ (ΙΧ) & ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ (Χ) ΝΕΥΡΟΥ


Το γλωσσοφαρυγγικό είναι μικτό νεύρο. Οι κινητικές ίνες εκφύονται από τον μικτό πυρήνα του προμήκους και εξέρχονται (μαζί με τις ίνες της δέκατης και ενδέκατης εγκεφαλικής συζυγίας) από το κρανίο. Νευρώνουν τους γραμμωτούς μύες του φάρυγγα και της μαλθακής υπερώας. Οι αισθητικές και οι σιελοεκκριτικές ίνες εκφύονται από το σφαγιτιδικό και το λιθοειδές γάγγλιο. Οι περιφερικές ίνες κατανέμονται στον βλεννογόνο του φάρυγγα και το οπίσθιο τριτημόριο της γλώσσας. Οι κεντρικές ίνες εισέρχονται στον προμήκη και καταλήγουν στους αισθητικούς πυρήνες του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου. Το πνευμονογαστρικό είναι, επίσης, μικτό νεύρο. Οι κινητικές ίνες εκφύονται από τον μικτό πυρήνα και οι παρασυμπαθητικές ίνες εκφύονται από τον ραχιαίο πυρήνα του πνευμονογαστρικού στον προμήκη. Οι κινητικές ίνες νευρώνουν τους μύες του φάρυγγα και του λάρυγγα. Οι παρασυμπαθητικές ίνες απολήγουν στα σπλάγχνα του θώρακα και της κοιλίας. Οι αισθητικές ίνες εκφύονται από το οζώδες γάγγλιο, οι περιφερικές ίνες των οποίων κατανέμονται σε σπλάγχνα του θώρακα και της κοιλίας. Οι κεντρικές ίνες απολήγουν στους πυρήνες του προμήκη. Το γλωσσοφαρυγγικό και το πνευμονογαστρικό νεύρο εξυπηρετούν την κατάποση, τη φώνηση, τη γεύση και την αισθητικότητα του φάρυγγα και του λάρυγγα. Σε βλάβες τους παρατηρούνται δυσκαταποσία, βράγχος φωνής, διαταραχές γεύσης και κατάργηση του αντανακλαστικού του βήχα. Μπορεί να συσχετίζονται με φλεγμονές, νεοπλασίες ή την εκδήλωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.
Κατά την εξέταση, ελέγχονται η θέση της σταφυλής και της υπερώας κατά την ηρεμία και η ισότιμη ανάσπαση της σταφυλής και της μαλθακής υπερώας κατά τη φώνηση του γράμματος «α». Σε βλάβη, παρατηρείται παρέκκλιση αντίθετα προς την πλευρά της μυϊκής παράλυσης. Αξιολογείται η αισθητικότητα στις περιοχές των αμυγδαλών, του οπισθίου φάρυγγα και της γλώσσας. Το αντανακλαστικό του φάρυγγα αξιολογείται με ερεθισμό του οπισθίου τοιχώματος του φάρυγγα σε κάθε πλευρά με ένα γλωσσοπίεστρο. Η σταφυλή θα κινηθεί ταχέως προς τα άνω κατά τη μέση γραμμή και ο οπίσθιος φάρυγγας θα κινηθεί προς τα εμπρός. Η αισθητική οδός φέρεται μέσω του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου και η κινητική μέσω του πνευμονογαστρικού (κυρίως) Σε βλάβη, παρατηρείται σύσπαση μόνο του υγιούς πλαγίου του οπισθίου τοιχώματος του φάρυγγα.

No comments: