ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ
Τα αντιχολινεργικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά επί γαστρικού έλκους και χαρακτηρίζονται από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Συνεπώς, δεν χορηγούνται πλέον για αυτόν τον σκοπό.
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Οι εκλεκτικοί ανταγωνιστές των μουσκαρινικών υποδοχέων εμφανίζουν συγκρίσιμη επουλωτική δράση με αυτή των Η2-ανταγωνιστών. Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν περιορίσει τη χρήση τους. Χορηγούνται, σε συνδυασμό με Η2-ανταγωνιστές, σε επιλεγμένες περιπτώσεις και για τη συντήρηση του επουλωτικού αποτελέσματος.
1. Διϋδροχλωρική πιρενζεπίνη.
Η2-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Οι Η2-ανταγωνιστές αναστέλλουν τη γαστρική έκκριση του οξέος, δεσμεύοντας τους Η2-υποδοχείς της ισταμίνης στην κυτταρική μεμβράνη των τοιχωματικών κυττάρων. Χορηγούνται σε πεπτικό έλκος, για την επούλωση διαβρώσεων εξαιτίας ΜΣΑΦ ή ελκών εκ stress, σε οισοφαγίτιδα εξαιτίας γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου και σε άλλες καταστάσεις γαστρικής υπερέκκρισης. Γενικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η σιμετιδίνη εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, επειδή ο μεταβολισμός του φαρμάκου πραγματοποιείται κυρίως μέσω του κυτοχρώματος Ρ-450. Επίσης, σε διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, η δοσολογία πρέπει να είναι μικρότερη.
1. Νιζατιδίνη.
2. Υδροχλωρική ρανιτιδίνη (ZANTAC).
3. Ρανιτιδίνη βισμούθιο κιτρικό.
4. Ροξατιδίνη.
5. Σιμετιδίνη.
6. Φαμοτιδίνη.
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αναστέλλουν την Η+Κ+/ΑΤΡάση της κυτταρικής μεμβράνης των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου. Χορηγούνται σε πεπτικό έλκος, βαριές οισοφαγίτιδες και για την εκρίζωση του Helicobacter pylori (μαζί με αντιμικροβιακά φάρμακα).
1. Λανσοπραζόλη (LAPRAZOL).
2. Ομεπραζόλη (LOSEC).
3. Ραμπεπραζόλη (PARIET).
4. Παντοπραζόλη (CONTROLOC, ZURCAZOL).

No comments: