ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΧΙ)


Το παραπληρωματικό είναι κινητικό νεύρο. Η προμηκική μοίρα του νεύρου εκφύεται από το κάτω τμήμα του πυρήνα του πνευμονογαστρικού και νευρώνει τους μύες του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου. Η νωτιαία μοίρα του νεύρου εκφύεται από τους νευρώνες των πρόσθιων κεράτων του ανωτέρου αυχενικού μυελού και νευρώνει τον στερνοκλειδομαστοειδή και τον τραπεζοειδή μυ. Σε βλάβη του παραπληρωματικού νεύρου παρατηρείται χαλαρή παράλυση του στερνοκλειδομαστοειδούς και του τραπεζοειδούς μυός. Κατά την εξέταση, επισκοπείται το μέγεθος και η συμμετρία του στερνοκλειδομαστοειδούς και του τραπεζοειδούς μυός. Σε παράλυση του στερνοκλειδομαστοειδούς, παρατηρείται αδυναμία στροφής της κεφαλής προς το αντίθετο – υγιές πλάγιο. Η ατροφία του τραπεζοειδούς συνεπάγεται απώλεια της φυσιολογικής μυϊκής περιμέτρου μεταξύ λαιμού και ώμων. Επίσης, σε παράλυση του τραπεζοειδούς, παρατηρείται πτώση του ώμου ομόπλευρα προς τη βλάβη. Ο εξεταζόμενος καλείται να ανυψώσει τους ώμους (τραπεζοειδής) και να στρέψει την κεφαλή σε κάθε πλευρά (στερνοκλειδομαστοειδής) υπό αντίσταση.

No comments: