ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Δύο ομάδες κριτηρίων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μίας συμπεριφοράς ως ψυχοπαθολογικής:
 • Στατιστικά κριτήρια.
 • Λειτουργικά κριτήρια.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Προσδιορίζουν μία συμπεριφορά ως ψυχοπαθολογική σε σχέση με τον βαθμό απόκλισής της από το μέσο, δηλαδή τη συμπεριφορά που απαντάται στο μεγαλύτερο ποσοστό του γενικού πληθυσμού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 • Προσδιορίζουν μία συμπεριφορά ως ψυχοπαθολογική σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει στην ενδοπροσωπική (ως προς τον εαυτό) και στη διαπροσωπική (ως προς τους άλλους) προσαρμογή του ατόμου.

Αξιολογούνται διαφορετικοί τομείς για τον έλεγχο της προσαρμογής:
 • Γνωστικές ικανότητες (π.χ. γλώσσα, επικοινωνία, μαθησιακές ικανότητες, κριτική σκέψη, αντίληψη, προσοχή, μνήμη).
 • Κοινωνική προσαρμογή (κοινωνικές δεξιότητες).
 • Αυτοέλεγχος.
 • Αυτοσυναίσθημα (αισθήματα του ιδίου για τον εαυτό του).
 • Αξιολογήσεις της συμπεριφοράς του ατόμου από σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του (π.χ. γονείς, φίλοι, συνάδελφοι).

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Για τον προσδιοριμό μίας συμπεριφοράς ως ψυχοπαθολογικής συνυπολογίζονται τα δύο είδη κριτηρίων:

 • Μία συμπεριφορά, η οποία εμφανίζει χαμηλή συχνότητα στον γενικό πληθυσμό, θεωρείται ύποπτη.
 • Εφόσον, ταυτόχρονα, προκαλεί διαταραχές στη διαδικασία ενδοπροσωπικής ή και διαπροσωπικής προσαρμογής του ατόμου είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί ως ψυχοπαθολογική.

No comments: