ΤΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ερευνητές στο Bhabha Atomic Research Centre της Ινδίας χρησιμοποίησαν πρόσφατα ένα σύστημα ανάλυσης για να διερευνήσουν τις αποκρίσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε υγιή άτομα μετά από τη χορήγηση επιλεγμένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των μεταβολών που προκύπτουν στην καρδιακή συχνότητα και στην αιματική ροή ως συνέπεια συγκεκριμένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων (σε σχέση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου – placebo). Η ερευνητική αυτή προσπάθεια παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι, αν και έχει αξιολογηθεί η επίδραση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε διάφορες κλινικές μελέτες, μέχρι σήμερα δεν είχε επιχειρηθεί άμεση παρατήρηση αυτών των δράσεων.


Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η επίδραση διαφορετικών δυναμοποιήσεων Aconitum napellus, Arsenicum album, Gelsemium sempervirens, Phosphorus, Pulsatilla nigricans και Sulphur στην καρδιακή συχνότητα και στην αιματική ροή καταγράφηκε σε 77 άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν στο ότι οι προκαλούμενες αποκρίσεις είναι ποικίλες και εξαρτώνται από τη δυναμοποίηση. Για παράδειγμα, μεταβολές της καρδιακής συχνότητας παρατηρούνται σε μέσο εύρος δυναμοποιήσεων (30c - 200c), ενώ σε υψηλότερες δυναμοποιήσεις (1Μ) επηρεάζεται πιθανώς η αιματική ροή. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία πρέπει να επιβεβαιωθούν σε επιπλέον μελέτες στο μέλλον. Επίσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα ήταν μικρός με συνέπεια να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της στατιστικής σημασίας των ευρημάτων. Αυτή είναι μία άλλη παράμετρος που αναμένεται να καλυφθεί σε μελλοντικές μελέτες, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η χρήση της συγκεκριμένης αναλυτικής μεθόδου μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Επιτρέπει την καταγραφή της απόκρισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, βάσει φυσιολογικών παραμέτρων, παρέχοντας μετρήσιμα στοιχεία. Αντίθετα, έως σήμερα οι μελέτες της αποτελεσματικότητας των ομοιοπαθητικών φαρμάκων χαρακτηρίζονταν – σε σημαντικό βαθμό – από μεθοδολογικά προβλήματα εξαιτίας της παρουσίας υποκειμενικών κριτηρίων. Κατά αυτή την έννοια ανοίγει ένας δρόμος ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο ευσταθεί η άποψη που ισχυρίζεται ότι τα θεραπευτικά οφέλη της Ομοιοπαθητικής είναι απλά προϊόντα αυθυποβολής

No comments: