ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ


Σε ασθενείς με μαζική πνευμονική εμβολή απαιτείται διαφοροδιάγνωση από άλλες επείγουσες καταστάσεις όπως είναι το ΟΕΜ, η οξεία μικροβιακή καταπληξία, ο καρδιακός επιπωματισμός, το διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής και ο πνευμοθώρακας. Με την εφαρμογή αγγειογραφίας διαπιστώνονται ελλείμματα πλήρωσης και πτωχή αιμάτωση των πνευμόνων. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να αναδειχθεί εικόνα SI-QIII-TIII. Από τα αέρια αίματος προκύπτει υποξαιμία και υποκαπνία.
Σε μικρότερες πνευμονικές εμβολές διαπιστώνεται ανύψωση του διαφράγματος με γραμμοειδείς ατελεκτασίες στις βάσεις, αν και συνήθως η ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογική. Η απόφραξη του αγγείου οδηγεί σε περιφερική ολιγαιμία, η οποία δεν αναδεικνύεται εύκολα με την απλή ακτινογραφία. Ωστόσο, διαπιστώνεται με αξονική τομογραφία. Άλλα ακτινολογικά ευρήματα αποτελούν η διεύρυνση της πύλης της πνευμονικής αρτηρίας και – σε εκτεταμένη εμβολή – η άνωση των ημιδιαφραγμάτων και η δυσπλασία των σχισμών. Διάταση της καρδιάς παρατηρείται σε πολλαπλές πνευμονικές εμβολές.
Άνωση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος εμφανίζεται στο 40% των ασθενών με πνευμονική εμβολή, η οποία προκαλεί έμφρακτο. Ο τυπικός κώνος, χαρακτηριστικό εύρημα σε πνευμονική εμβολή, παρατηρείται σπάνια. Η ακτινολογική εικόνα του εμφράκτου παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή της πνευμονίας, διαπιστώνεται εντός 12 ωρών έως 1 εβδομάδας από την εμβολή και λύεται σε 4 – 7 ημέρες. Η παρουσία βρογχογράμματος ή κοιλότητας στο εσωτερικό της ύποπτης περιοχής είναι σπάνια. Άλλα ακτινολογικά ευρήματα σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή και έμφρακτο είναι οι δισκοειδείς ατελεκτασίες κοντά στα διαφράγματα, οι παρεγχυματικές ουλές, η πάχυνση των πετάλων του υπεζωκότα και η πλευριτική συλλογή (μικρή ποσότητα αιμορραγικού υγρού).
Κατά κανόνα, η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής τίθεται με τη σπινθηρογραφική μελέτη των πνευμόνων ή την εκτέλεση αξονικής τομογραφίας. Αγγειογραφία πραγματοποιείται επί αμφιβολιών. Διαπιστώνονται περιοχές διακοπής της αιμάτωσης στους ασθενείς που έχουν υποστεί πράγματι πνευμονική εμβολή.

No comments: